Friday, November 20, 2009

मोहयाल -' वैद ', गोत्र ऋषि धन्वंतरी जी का मंत्र

~~Lord Dhanwantri's Complete Mantra~~
Lord Dhanwantri - The Incarnation of Lord Vishnu & The Originator of Ayurveda


Aum Namo Bhagwate
Mahasudarshane Vasudevayah
Amrit Kalash Hastayah
Aum Shankham Chakram Jalaukam
Dadhadah Amrit Ghatam Charudaurbhi Chaturbhi
Suksham Swachhami
Ati Hridayam Sukham Parivilasnam
Maulim Ambhoja Netram
Kalambhojo Valangam Kati tat Vilasnam
Charu Peetambradhyam
Vande Dhanwantrim Tam Nikhil Gadavnam
Praurhadavagni Leelam'
Sarva Bhaya Vinashayh' Sarv Rog Nivarnayh'
Trilok Pathyayh' Trilok Nithyayh'
Sri Mahavishnu Swaroopah' Sri Dhanwantri Swaroopah'
Sri Sri Sri Aushadh Chakra Narayanah Swaha'
Aum Dhanwantraya Namah'
Aum Dhanwantraya Namah'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
संकलन-अशोक लव


No comments: